Algemene voorwaarden

Heeft u vragen op het gebied van intellectuele eigendom?

Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Biopatents. Een eerste bespreking wordt u kosteloos aangeboden.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Biopatents zoals deze beschikbaar is gesteld door Biopatents.

Algemene voorwaarden

Versie 2018

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten, alsmede voor het instrueren en begeleiden van deskundigen die door Biopatents IP Consultancy ten behoeve van opdrachtgever zijn ingeschakeld maakt Biopatents IP Consultancy gebruik van de Algemene Voorwaarden zoals hierna aangegeven, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, alwaar Biopatents IP Consultancy is geregistreerd onder nummer 70032718.

Art. 1. Algemene informatie

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de octrooigemachtigde van Biopatents IP Consultancy (hierna te noemen ‘Biopatents’) en zijn of haar medewerkers enerzijds, en enige (rechts)persoon die Biopatents opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden anderzijds (hierna te noemen ‘opdrachtgever’). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing ten overstaan van deskundigen, die door Biopatents ten behoeve van opdrachtgever worden ingeschakeld wanneer dat door Biopatents nodig wordt geacht voor het uitvoeren van de opdracht. De Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde, opgesteld door de Orde van Octrooigemachtigden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

2. Definitie van Biopatents

Onder Biopatents wordt in voorkomende gevallen de gemachtigde alsmede de medewerker(s) van de gemachtigde begrepen.

3. Niet-toepasselijkheid voorwaarden opdrachtgever

De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 2. De overeenkomst

1. Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Biopatents komen tot stand op het moment waarop opdrachtgever schriftelijk of mondeling blijk geeft of laat geven de wil te hebben om van de diensten van Biopatents gebruik te maken en Biopatents de betreffende opdracht aanvaardt, rekening houdend met het bepaalde in artikel 6 lid 3.

2. Uitvoerende handelingen en overeenkomsten

Alle overeenkomsten en/of handelingen die daardoor, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

Art. 3. Informatie van opdrachtgever

1. Vertrouwelijke behandeling van verstrekte informatie

Biopatents zal alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Deze verplichting heeft evenwel geen betrekking op door de opdrachtgever verstrekte informatie die (a) van algemene bekendheid is of is geworden anders dan als gevolg van enig handelen of nalaten van Biopatents; (b) welke reeds bekend was bij Biopatents voorafgaand aan het tijdstip waarop zij de betreffende informatie van opdrachtgever ontving; of (c) welke zij ontving van een derde die het recht had de betreffende informatie te verstrekken.

2. Verstrekte informatie aan derden

Biopatents zal deskundigen die bij het uitvoeren van de werkzaamheden door Biopatents worden ingeschakeld tot dezelfde vertrouwelijke behandeling verplichten als waartoe zijzelf verplicht is. Biopatents is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de in dit artikel bedoelde verplichtingen indien zij aannemelijk maakt die schending redelijkerwijze niet te hebben kunnen verhinderen.

Art. 4. Uitvoering van de opdracht

1. Uitvoering werkzaamheden naar beste kunnen

Biopatents garandeert dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en met inachtneming van de in de beroepsuitoefening gebruikelijke gedragsregels zal verrichten. Biopatents staat niet in voor de juistheid of volledigheid van door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever, ook indien dit geschiedt te goeder trouw, geeft Biopatents het recht om de overeenkomst te ontbinden.

2. Uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid

Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Biopatents een adviserend karakter hebben. In verband met bedoelde aard van de werkzaamheden van Biopatents en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen, sluit Biopatents iedere aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met de werkzaamheden uit. Biopatents is uitsluitend aansprakelijk indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Biopatents.

3. Beperking aansprakelijkheid in verband met polis

Indien Biopatents, ondanks de in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen, in enig geval desondanks aansprakelijk wordt gehouden, jegens wie en op welke grond ook, is deze aansprakelijkheid van Biopatents in elk geval steeds beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald in het kader van de door Biopatents gesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waarvoor door de verzekeraar vastgestelde maximale bedragen gelden van respectievelijk €1.000.000 en €2.500.000 per aanspraak.

4. Inschakeling van deskundigen

Opdrachtgever geeft Biopatents toestemming om, indien Biopatents dit nuttig of nodig acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, bij de uitvoering daarvan deskundigen in te schakelen; de kosten van deze deskundigen zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

5. Geen aansprakelijkheid voor schade die derden veroorzaken

In alle gevallen waarin Biopatents afhankelijk is van derden zoals het Octrooicentrum Nederland of het Europees Octrooibureau als verlenende instantie, of voornoemde deskundigen zoals advocaten of buitenlandse octrooigemachtigden heeft ingeschakeld is iedere aansprakelijkheid van Biopatents voor schade die het gevolg is van of verband houdt met enig handelen of nalaten van die derde uitgesloten. In voorkomende gevallen zal opdrachtgever die derde rechtstreeks aansprakelijk dienen te stellen.

6. Geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bronnen

Indien de werkzaamheden van Biopatents ten behoeve van opdrachtgever (mede) bestaan uit onderzoek in literatuur, octrooi-, merken-, modellen-, of kwekersrechtregisters en gegevensbestanden, aanvaardt Biopatents geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade en/of kosten van opdrachtgever en derden als rechtstreeks of indirect gevolg van enige onjuistheid of onvolkomenheid van de door Biopatents geraadpleegde bronnen. Met name bij het rapporteren van rechercheresultaten worden de werkzaamheden van Biopatents als adviserende werkzaamheden beschouwd en kan Biopatents niet instaan voor de volledige opsomming van de verstrekte gegevens (zie lid 2 van dit artikel).

7. Bewijslast

De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Biopatents rust op opdrachtgever, die deze bewijslast aanvaardt.

Art. 5. Honorarium

1. Tarieven

De honorering van de door Biopatents verrichte werkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en geschiedt op basis van de volgende tarieven:

a) het door Biopatents vastgestelde uurtarief van de octrooigemachtigde en indien van toepassing van de betreffende medewerker voor de overeengekomen werkzaamheden;

b) overheidstarieven voor kosten van indiening, instandhouding en verleningsprocedure van octrooi-, merk-, model- of kwekersrechtaanvragen, registraties en andere aantekeningen in octrooi-, merken-, modellen- en kwekersrechtregisters alsmede honoraria van ingeschakelde derden zoals buitenlandse octrooigemachtigden, advocaten of correspondenten, waarvoor overigens een opslag van 10% gerekend wordt wanneer de kosten door Biopatents worden voldaan alvorens deze aan de opdrachtgever worden doorberekend;

c) reis- en verblijfskosten, waarbij een opslag van 10% gerekend wordt wanneer de kosten door Biopatents worden voldaan alvorens deze aan de opdrachtgever worden doorberekend. Bij reizen per motorvoertuig wordt een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer gehanteerd.

d) overige vaste tarieven, indien van toepassing, zoals vermeld in de meest recente tarievenlijst van Biopatents die op verzoek wordt toegestuurd.

2. Kostenbegrotingen

Door Biopatents aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een zuiver indicatief karakter en zijn exclusief BTW. Prijsafspraken voor de tarieven onder lid 1a) zijn mogelijk mits deze door Biopatents voorafgaand aan of bij aanvang van de werkzaamheden behorende bij de opdracht aan de opdrachtgever zijn bevestigd. Indien overheidstarieven gedurende het uitvoeren van de opdracht een wijziging ondergaan, is Biopatents gerechtigd deze aan de opdrachtgever door te berekenen.

Art. 6. Betaling

1. Voorschotnota’s, tussentijdse en einddeclaraties

Biopatents zal de door haar te verrichten en verrichte werkzaamheden en te maken en gemaakte kosten op basis van rekeningen, met inbegrip van voorschotnota’s, tussentijdse en/of einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen, waarbij het ter volledige discretie staat van Biopatents of voorschotnota's en tussentijdse declaraties zullen worden verzonden.

De bij artikel 5 lid 1.a) en b) genoemde opslag zal niet in rekening worden gebracht wanneer voor deze kosten een voorschotnota is voldaan voordat de betreffende kosten zijn gemaakt. Voor het betalen van instandhoudingstaksen door Biopatents zal in de regel een voorschotnota voor de betreffende kosten worden verstuurd.

2. Termijnen voor (terug)betaling

Facturen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzenddatum aan Biopatents te worden betaald. Voor voorschotnota’s kan een kortere termijn worden gesteld, al naar gelang de urgentie van de werkzaamheden.
Teveel betaalde of aan Biopatents gerestitueerde gelden van meer dan €25 zullen zo snel mogelijk aan opdrachtgever worden terugbetaald, onder aftrek van eventuele openstaande kosten en nog onbetaald gebleven facturen. Voor een terugbetaling wordt een tarief van 5% van de betreffende gelden gerekend met een minimum van €25.

3. Aanvang werkzaamheden na betaling voorschotnota

Indien Biopatents een voorschotnota heeft verstuurd dan geldt de opdracht van opdrachtgever pas als een definitieve opdracht zodra de voorschotnota is voldaan. Biopatents zal in dat geval haar werkzaamheden aanvangen nadat de voorschotnota is voldaan en door Biopatents is ontvangen.

4. Afzonderlijke vordering

Elke rekening van Biopatents wordt als een afzonderlijke vordering van Biopatents op opdrachtgever beschouwd.

5. Aansprakelijk voor betaling

Als op verzoek van opdrachtgever facturen aan een andere (rechts)persoon moeten worden gestuurd zal Biopatents ervan uitgaan dat deze persoon hiertoe toestemming heeft gegeven. Mocht dit niet het geval zijn of wanneer betaling door deze persoon binnen de gestelde termijn uitblijft, blijft de opdrachtgever gehouden aan betaling. Zowel de opdrachtgever als de betreffende andere persoon kunnen beiden door Biopatents tot betaling worden gemaand en voor beiden geldt art. 6 punt 2.

6. Betaling van door Biopatents ingeschakelde deskundigen

Biopatents behoudt zich het recht voor om declaraties van door Biopatents ingeschakelde deskundigen pas te betalen nadat de betreffende kosten aan de opdrachtgever conform artikel 1. lid b) zijn doorberekend en door de opdrachtgever zijn betaald. Het doorberekenen zal binnen twee weken na ontvangst van de betreffende declaraties plaatsvinden.

Art. 7. Gevolgen van een te late betaling

1. Opdrachtgever in gebreke bij te late betaling

Indien enige rekening niet binnen de gestelde termijn als hiervoor in artikel 6 aangegeven is betaald, is de opdrachtgever en/of ontvanger van de nota (verder aangegeven als de opdrachtgever) van rechtswege en zonder dat enige verdere aanmaning of sommatie is vereist, in gebreke.

2. Vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten

Alsdan is opdrachtgever een vertragingsrente aan Biopatents verschuldigd over de openstaande vordering(en) ter hoogte van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt beschouwd. In geval van al dan niet gerechtelijke invordering is opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom en rente tevens alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente.

3. Staken van werkzaamheden

Indien opdrachtgever in gebreke is, heeft Biopatents het recht de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmee op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever.

4. Retentierecht

Indien opdrachtgever enige rekening niet tijdig voldoet, kan Biopatents in elk geval het recht van retentie uitoefenen op alle zaken welke zij in het kader van de werkzaamheden feitelijk van de opdrachtgever onder zich heeft, c.q. heeft gekregen, waaronder in alle gevallen zijn te verstaan de volledige dossiers met inbegrip van alle adviezen, rapporten, overzichten en dergelijke die Biopatents in verband met de werkzaamheden heeft opgesteld of doen opstellen, ongeacht op welke gegevensdragers deze zich bevinden.

5. Vervallen van industriële/intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever dient er goede nota van te nemen dat het niet beginnen of staken van de werkzaamheden door Biopatents overeenkomstig artikel 6 lid 3, of artikel 7 lid 3 kan of zal leiden tot het vervallen van intellectuele of industriële eigendomsrechten waarvoor uitsluitend de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk is.

6. Overdracht industriële eigendomsrechten

Indien in een geval als bedoeld in artikel 7 lid 1 opdrachtgever niet tijdig, dat wil zeggen binnen de door Biopatents gestelde termijn, het door hem aan Biopatents verschuldigde voldoet, heeft Biopatents als uiterste middel het recht om overdracht te vorderen van de industriële eigendomsrechten van opdrachtgever met betrekking tot welke Biopatents werkzaamheden heeft verricht. Opdrachtgever verklaart zich voor alsdan akkoord met bedoelde overdracht en verplicht zich, voor zover nodig, om zijn volledige medewerking te verlenen om bedoelde overdracht te effectueren.

7. Gevolgen van te late betaling

Als een of meerdere facturen niet tijdig zijn betaald (zie art. 6 punt 2) dan kan Biopatents later voor (de gevolgen van) de in deze facturen doorberekende werkzaamheden niet meer aansprakelijk worden gesteld.

8. Opeisbaarheid van andere vorderingen

Niet-betaling van enige rekening op de vervaldag heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op de opdrachtgever bestaande vorderingen ten gevolge.

9. Betaling zonder korting of schuldvergelijking

Betaling van een door Biopatents verzonden rekening dient steeds te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. Geschillen, van welke aard ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht om betaling van enige rekening te weigeren of op te schorten, tenzij de reclame door Biopatents tijdig is ontvangen.

Art. 8. Reclames

Reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door Biopatents dienen binnen 30 dagen nadat een opdrachtgever de tekortkoming(en) redelijkerwijs had kunnen ontdekken door Biopatents schriftelijk te zijn ontvangen. Reclames betreffende enige rekening dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de rekening door Biopatents schriftelijk te zijn ontvangen. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen kan door opdrachtgever geen aanspraak meer jegens Biopatents geldend worden gemaakt.

Art. 9. Overmacht

1. Definitie overmacht

Biopatents zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een octrooigemachtigde mag worden verwacht. Indien ondanks de betrachte zorgvuldigheid schade ontstaat voor de opdrachtgever is er sprake van overmacht. Onder overmacht wordt in dit artikel mede verstaan: het niet beschikken over voldoende gegevens van, of het verstrekken van onjuiste gegevens door opdrachtgever, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.

2. Gevolg

In geval van overmacht heeft Biopatents het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder in een van die gevallen in enigerlei opzicht jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

3. Recht op betaling

Biopatents heeft steeds het recht om betaling te vorderen voor de werkzaamheden die bij de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht alvorens van de overmacht opleverende omstandigheid is gebleken.

Art. 10. Ontbinding van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Biopatents gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, het stilleggen of liquideren van zijn bedrijf, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Biopatents het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de tussen Biopatents en opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is of zijn uitgevoerd, te ontbinden en van opdrachtgever betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, schade en intrest, veroorzaakt door het verzuim van opdrachtgever.

Art. 11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die zijn gesloten tussen Biopatents en opdrachtgever en tussen Biopatents en deskundigen die ten behoeve van opdrachtgever door Biopatents zijn ingeschakeld, en op alle handelingen die zijn verricht voor opdrachtgever en voor deskundigen die ten behoeve van opdrachtgever door Biopatents zijn ingeschakeld is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Opdrachtgever erkent dat de kenmerkende prestatie van de werkzaamheden die door Biopatents worden uitgevoerd in Nederland plaatsvindt, ook indien deze werkzaamheden deels elders worden verricht. Alle overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk verricht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Biopatents en opdrachtgever, en tussen Biopatents en deskundigen kennis te nemen.

Biopatents

Dagpauwooglaan 1
5691 NW Son
Netherlands
M: +31(0)621808142
E: info@biopatents.nl
I: www.biopatents.nl

Bepaal uw route

U kunt onze vestiging op afspraak bezoeken. Klik hier en bepaal eenvoudig uw route naar ons kantoor.

Copyrights 2022 Biopatents - disclaimer & privacy - voorwaarden - design by Siteweb87